Skadeservice

MY Rengøring har tilegnet sig en høj faglig Kompetence i arbejdet med at udbedre mange forskellige typer skader på bygninger, materiel, og indbo. Skadeservice kan omhandle den helt akutte følgeskadeindsats samt standsning eller forhindre yderligere skader.

MY Rengøring kan endvidere retablere og renovere faciliteter som har været udsat for en skade.
MY Rengøring har et team af dygtige medarbejdere som kan tilkaldes med kort varsel af døgnvagten.

Serviceområderne kan feks. være :
1. Rådgivning om løsningsmodel.
2. Besigtigelse og indsamling af laboratorieprøver.
3. Sanering i form af afrensning og udbedring.
4. Affugtning.
5. Kvalitetssikring i forbindelse med skadesudbedring.

Affugtningsom er en af de hyppig forekommende skade, håndterer MY Rengøring ved brugen af to typer af affugtere :
1. Kondensaffugtere
2. Adsorptionsaffugtere

Affugtning kan effektueres efter :
Slukningsvand
Rørbrud
Skybrud
Stormflod
Byggefugt
Skimmelsvamp

Ved vandskader iværksætter MY Rengøring som det første en bekæmpelse af de akutte vandskader samt forhindre at skaderne udvikler sig yderligere. Herefter sikres værdier og bygninger.
Ofte kan det være nødvendigt at MY Rengøring klargøre lokaler til håndværkere.

Renovering af indbo:
MY Rengøring sørger arbejder altid professionelt, dette omhandler naturligvis også håndtering af løsøre som skal nedpakkes efter brand og vandskader.

Løsøreafdelingen har ansvaret for rengøring af indbo, rengøringen forgår både på skadestedet eller eksternt. Indbo og værdier der transporteres væk fra skadestedet for behandling / udbedring, fotograferes og registreres inden nedpakning, dette for at tilsikre at kunde altid modtager korrekt indbo retur i rengjort tilstand.

Bekæmpelse
MY Rengøring har specialiseret sig i bekæmpelse af lugtgener.
Inden enhver luftsanering, er det nødvendigt med en grundig og tilbundsgående rengøring af skadestedet, hvor årsagen til genen fjernes eller elimineres.
MY Rengøring har specialiseret sig i netop denne type rengøring. Alle medarbejdere bliver løbende uddannet og opdateret i brugen af de enkelte lugtbekæmpelsesmidler, hvorfor alle har den nødvendige kompetence til at vurdere hvilken behandlingsmetode som er mest hensigtsmæssig i de enkeltstående tilfælde,

Lad os mødes til et møde til en uforpligtende snak om jeres rengøringsbehov